Imkercentrum

Sinds een negental jaren bestaan er wederzijdse contacten tussen Nederlandse en Duitse imkers. Deze contacten bestaan voornamelijk uit bestuurlijk overleg, uitwisselingen tussen regionale afdelingen en regulier in jaarlijkse themadagen. Deze studie- of themadagen worden afwisselend in Nederland en Duitsland georganiseerd.  De allereerste contacten zijn gelegd door enthousiaste leden uit de NBV-werkgroep NONBijeen (Noord- en Oostnederlandse NBV-Groepen) en aan Duitse zijde uit de Kreis Leer/Landesverband Weser-Ems van de Duitse Imkerbund.

De EDR (Ems Dollard Regio) heeft aanvankelijk een startsubsidie voor dit grensoverschrijdend imkerverkeer verstrekt. Daardoor werd het mede mogelijk de studiedagen met een volwaardig programma te organiseren. Later heeft de "Imkerkring" (organisatie-werkgroep van Nederlandse en Duitse leden) de mogelijkheid gekregen een tweetalige "Bestuivingsbrochure" samen te stellen (Nadere info op de NONBijeen-site).

Inmiddels is een netwerk tussen allerlei betrokkenen gegroeid. Daardoor blijken diverse initiatieven sneller met elkaar gedeeld te kunnen worden, waardoor een samenwerking effectiever wordt.

Een van de laatste initiatieven komt van Duitse zijde en wel uit de Imkerverein Meppen (Emsland). Van de Gemeente Haren/Ems heeft deze vereniging een stuk grond, met daarop een boerderijtje en bijbehorende schuur in bruikleen gekregen. En op die locatie wil de Imkerverein nu een "Imkerhaus" realiseren.

Op 15 mei 2013 zijn desgevraagd drie leden van de Groep Groningen, namens NONBijeen, voor overleg naar Haren geweest (locatie Wesuwe-Siedlung/Hebelermeererstrasse). Zij hebben hun visie op de plannen kunnen geven en die naderhand ook op papier aangeleverd. De subsidieaanvragen zullen mede door dit stuk onderbouwd worden.

Het is de bedoeling, dat er op genoemde locatie een "Bijen Informatie- en Scholingscentrum, tevens Contactcentrum voor Duitse en Nederlandse imkers" ingericht wordt. En dit onder het motto: "Imkerhaus - Bienen kennen keine Grenzen".

Men stelt zich daarbij voor, dat er grensoverschrijdend cursussen worden gegeven, bijscholingsbijeenkomsten worden georganiseerd, informatiemateriaal beschikbaar is, demonstratiestallen en -volken staan en mogelijk ook omlarfdagen in het kader van koninginneteelt gehouden kunnen worden. Maar het zal zeker ook een ontmoetingsplek, ein Imkertreff, voor imkers en vooral ook jonge imkers moeten zijn.

Zaterdag, 10 augustus 2013 hebben drie vertegenwoordigers van NONBijeen op uitnodiging de oprichtingsvergadering van de vereniging, die het centrum zal gaan beheren, bijgewoond. Er is toen een bestuur gekozen en een officiële naam gegeven: "Imme Bourtanger Moor e.V.". Men koos die naam, vanwege de locatie in het hart van het Bourtanger Moor, dat zowel aan Nederlandse, als Duitse kant van de landsgrens ligt. Individuele imkers, afdelingen en groepen kunnen zich melden als lid, tegen een redelijke contributie.

Nadere info bij Jaap Smit (lid NONBijeen en Imkerkring), e-mail: j.smit16@lijbrandt.nl en bij de voorzitter van de nieuwe vereniging, Hermann Hüsers, e-mail: huesers@haren.de

 

Contactgegevens

Secretariaat van de NBV-Groep Groningen:


R. Dekker, Penningmeester

A. 't Hart, Voorzitter

F. Broersma, secretaris
fbroersma@denhornonline.nl